Γενικοί Όροι & Πολιτική Απορρήτου

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ – FOTOTAPET24.GR

Το wwwpuzzle24.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου, της εταιρείας «Posters 24 EOOD» (εφεξής «Η Εταιρεία»).

Οι παρόντες όροι πώλησης (εφεξής οι «Όροι Πώλησης»), καθώς και τα κείμενα στα οποία αυτοί αναφέρονται, διέπουν την από την Επιχείρηση (όπως αυτή κατωτέρω ορίζεται) πώληση προϊόντων στους Εγγεγραμμένους Χρήστες μέσω του Ιστοτόπου. 

Λόγω της φύσεως του ηλεκτρονικού εμπορίου η Επιχείρηση, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους Όρους Πώλησης οποιαδήποτε στιγμή κριθεί από αυτή σκόπιμο. Όποιες τροποποιήσεις πραγματοποιούνται επί των όρων, θα εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα την οποία καλείστε να συμβουλεύεστε συχνά. Γίνεται μνεία ότι οποιαδήποτε αλλαγή δεν θα επηρεάζει τις ήδη συναφθείσες συμβάσεις. 

Στοιχεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» – Ηλεκτρονικού καταστήματος

Το ηλεκτρονικό κατάστημα wwwpuzzle24.gr  ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία «Posters 24 EOOD» 

Έδρα εταιρείας: 4600 Velingrad, Gotse Delchev 30

ΑΦΜ: BG205237197

E-mail επικοινωνίας: sales@fototapet24.gr


1.Αποδοχή και Εφαρμογή

1.1 Η υλική πράξη της δημιουργίας λογαριασμού χρήστη στον Ιστοχώρο, όπως και η υποβολή κάποιας παραγγελίας συνιστά παράσταση από αυτόν που την υπέβαλλεπρος την Επιχείρηση ότι αυτός έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

1.2 Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης δηλώνει δια της επισήμανσης του σχετικού χωρίου (κλικ) ότι αποδέχεται και συμφωνεί με τους παρόντες Όρους Πώλησης.

1.3 Με την επιφύλαξη του όρου 1.2 ανωτέρω και του όρου 3.1. κατωτέρω, με την υποβολή της οποιασδήποτε παραγγελίας μέσω του Ιστοχώρου τεκμαίρεται αμάχητα ότι ο Εγγεγραμμένος Χρήστης έχει αποδεχθεί και συνομολογήσει τους παρόντες Όρους Πώλησης.

2.Ορισμοί

Για τους σκοπούς των Όρων Πώλησης οι κάτωθι λέξεις και εκφράσεις θα ορίζονται ως κατωτέρω προβλέπεται:

«Προϊόν» νοείται το προϊόν εκείνο που έχει επιλεχθεί από τον Πελάτη προς αγορά. Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά εκάστου προϊόντος αναφέρονται στο οικείο σημείο του Ιστοχώρου.

«Πελάτης» νοείται ο Εγγεγραμμένος Χρήστης πουσυμβάλλεται με την Επιχείρησηδυνάμει του όρου 3.

«Ιστοχώρος» σημαίνει τον διαδικτυακό τόπο που φιλοξενείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.fototapet24.gr

«Μήνυμα Επιβεβαίωσης» σημαίνει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δυνάμει του οποίου η Επιχείρηση επιβεβαιώνει την περιέλευση σε αυτή της προτάσεως του Πελάτη.

«Μήνυμα Αποδοχής» νοείται το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δυνάμει του οποίου η Επιχείρηση αποδέχεται την πρόταση του Πελάτη για την αγορά κάποιου Προϊόντος.

«Παραγγελία» είναι το σύνολο των ενεργειών του Εγγεγραμμένου Χρήστη για την υποβολή προς την Επιχείρηση πρότασης προς κατάρτιση συμβάσεως. Ειδικότερα οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν σωρευτικά τηνεπιλογή του Προϊόντος, την τοποθέτησή του στο καλάθι αγορών, και την υποβολή της φόρμας οριστικοποίησης.

«Τίμημα» είναι το ποσό σε ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο Προϊόν. Το τίμημα εκάστου προϊόντος εμφανίζεται στο οικείο σημείο του Ιστοχώρου. Γίνεται μνεία ότι στο τίμημα περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ.

«Επιχείρηση» το ηλεκτρονικό κατάστημα που φιλοξενείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.fototapet24.gr η διαχείριση του οποίου ανήκει που αναφέρεται παραπάνω.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ορισμοί που περιέχονται στους Όρων Χρήσης.

3.Η σύναψη της σύμβασης

3.1. Προϋπόθεση για την υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας είναι η δημιουργία λογαριασμού χρήστη στον Ιστοχώρο. Με την δημιουργία λογαριασμού χρήστη, ο επισκέπτης αποκτά την ιδιότητα του Εγγεγραμμένου Χρήστη αποδεχόμενος τους Όρους Χρήσης του Ιστοχώρου καθώς τους Όρους Πώλησης.

3.2 Η από την Επιχείρηση έκθεση προϊόντων στον Ιστοχώρο συνιστά πρόταση προς διαπραγμάτευση. Η υποβολή της Παραγγελίας από τον Εγγεγραμμένο Χρήστη συνιστά πρόταση προς σύναψη συ­μβάσεως πωλήσεως με την Επιχείρηση σχετικά με κάθε επιλεγμένο Προϊόν, η αποδοχή της οποίας ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της Επιχείρησης. Η υποβολή της Παραγγελίας καθώς και το περιεχόμενο αυτής αποδεικνύεται από το Μήνυμα Επιβεβαίωσης που συντάσσεται και αποστέλλεται από την Επιχείρηση στον Πελάτη. Σε περίπτωση που το Μήνυμα Επιβεβαίωσης περιέχει ανακριβείς πληροφορίες, λάθη ή ο Πελάτης επιθυμεί να ανακαλέσει την πρότασή του δύναται να το πράξει μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην τελευταία περίπτωση κάθε ανάκληση για να είναι δεσμευτική θα πρέπει να συντελεστεί πριν από την αποστολή του Μηνύματος Αποδοχής.

3.3 Η κατάρτιση της σύμβασης (και η συνακόλουθη κτήση της Ιδιότητας του Πελάτη) γίνεται από και δια της αποδοχής της πρότασης του Εγγεγραμμένου Χρήστη από την Επιχείρηση.

3.4 Η αποδοχή της πρότασης από την Επιχείρηση γίνεται με την αποστολή του Μηνύματος Αποδοχής, αποδεικνύεται δε μόνο από αυτό, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου. Επίσης η Επιχείρηση δύναται να αποστείλει συμπληρωματικά και sms.

3.5 Γίνεται μνεία ότι η Επιχείρηση αρχειοθετεί με ηλεκτρονικό τρόπο τις καταρτισθείσες συμβάσεις, ενώ ο Πελάτης δύναται να αιτηθεί την ηλεκτρονική αποστολή αντιγράφου της εκάστοτε συμβάσεως στην οποία είναι μέρος.

4.Το περιεχόμενο της σύμβασης

4.1 Από και δια της καταρτίσεως της συμβάσεως πώλησης, δυνάμει του όρου 3 ανωτέρω, η Επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει την κυριότητα του Προϊόντος που αποτελεί το αντικείμενο της πώλησης και να το παραδώσει, και ο πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώσει το Τίμημα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 5 των Όρων Πωλήσεως.

4.2 αν και η Επιχείρηση θα προσπαθήσει να εκπληρώσει την εκ της συμβάσεως απορρέουσα υποχρέωση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, δεν δύναται να εγγυηθεί ακριβή ημέρα και ώρα εκπλήρωσης ενώ οποιαδήποτε αναφορά σε πιθανή ημερομηνία παράδοσης, δεν είναι δεσμευτική αλλά ενδεικτική.

5.Τρόπος και χρόνος καταβολής του τιμήματος

 5.1 Ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλλει το τίμημα με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 (α) με την μέθοδο της αντικαταβολής, ή

 (β) με προπληρωμή μέσω κάρτας, ή

 5.2 στην περίπτωση (β) του όρου 5.1 ανωτέρω το τίμημα είναι καταβλητέο αμέσως μετά την πραγματοποίηση της Παραγγελίας και πάντως πριν από την παράδοση, ενώ στις περιπτώσεις (α) το τίμημα είναι καταβλητέο κατά την παραλαβή του Προϊόντος.

5.3 Σε περίπτωση που εφαρμογής τυγχάνει το άρθρο 14 του νόμου 2251/1994, η καταβολή του ποσού γίνεται μόνο δια της μεθόδου της αντικαταβολής.

6.Αποκλεισμός και Περιορισμός Ευθύνης

6.1 Αποκλείεται κάθε ευθύνη της Επιχείρησης στο μέτρο που τέτοιος αποκλεισμός είναι σύννομος.

6.2 Η Επιχείρηση δεν έχει ευθύνη προς αποζημίωση ιδίως στις περιπτώσεις υπάρξεως ελαττώματος που δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητά της.

6.3 Τυχόν ευθύνη της Επιχείρησης προς αποζημίωση περιορίζεται σε ποσό ίσο με αυτό του τιμήματος που καταβλήθηκε για την αγορά του Προϊόντος.

6.4 Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν έμμεση ζημία ή διαφυγόν κέρδος που ενδέχεται να υποστεί ο Πελάτης.

7.Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Πελάτη –Υπαναχώρηση

 Ο Πελάτης υποχρεούται να ελέγξει τα Προϊόντα για ελαττώματα κατά την παραλαβή και να γνωστοποιήσει την ύπαρξη ελαττωμάτων στην επιχείρηση αμελλητί και πάντως εντός 1 ημέρας από την παραλαβή.

Σε περίπτωση που τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 14 του ν.2251/1994 ο Πελάτης δύναται να υπαναχωρήσει της συμβάσεως εντός προθεσμίας 14 ημερών από την ημέρα που παρέλαβε το εκάστοτε Προϊόν. Η υπαναχώρηση τελείται μόνον με την υποβολή της σχετικής δήλωσης μέσω email και πάντως εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Προϋπόθεση της υπαναχώρησης είναι να μην έχει αποσυσκευαστεί το Προϊόν.

8.Παράδοση

Προϊόντος η μεταφορά γίνεται από ανεξάρτητο μεταφορέα επιμελεία της Επιχείρησης ενεργούσα όμως κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Πελάτη. Η ευθύνη μεταβαίνει στον Πελάτη με την παράδοση του Προϊόντος στον Μεταφορέα.

9.Έξοδα Αποστολής

Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον Πελάτη. Σε περίπτωση υπαναχώρησης ο Πελάτης, εκτός από τα έξοδα αποστολής θα επιβαρυνθεί και με τα έξοδα επιστροφής.

10.Αναγωγή

Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει την Επιχείρηση πλήρως για κάθε ζημία που ενδέχεται η τελευταία να υποστεί και η οποία οφείλεται στη μη συμμόρφωση του Πελάτη με τους παρόντες Όρους Πώλησης. Στην έννοια της ζημίας για τους σκοπούς αυτού του όρου, περιλαμβάνονται οι αμοιβές δικηγόρων καθώς και κάθε δικαστική δαπάνη που η Επιχείρηση αναγκαστεί να επισύρει συνεπεία της μη συμμόρφωσης.

11.Εφαρμοστέο Δίκαιο και Αρμοδιότητα

11.1 Οι Όροι Πώλησης και οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από, ή σε σχέση με αυτούς, ή το αντικείμενο που αυτοί αφορούν, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, όπως εκάστοτε ισχύει.

11.2 Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιαδήποτε διαφοράς που απορρέει από τους Όρους ορίζονται τα εκάστοτε καθ΄ύλην πολιτικά δικαστήρια των Σόφια, Βουλγαρία


9. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ


Η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ, Online Dispute Resolution - ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα επιτρέπει πλέον τόσο σε καταναλωτές όσο και σε εμπόρους να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές τους είτε αυτές αφορούν σε εγχώριες είτε σε διασυνοριακές συναλλαγές. Η ΗΕΔ συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) σε κάθε χώρα, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Κάθε φορέας επίλυσης διαφορών εφαρμόζει τους δικούς του κανόνες και διαδικασίες. Αυτοί είναι συνήθως απλούστεροι, ταχύτεροι και λιγότερο δαπανηροί από ό, τι η προσφυγή στο δικαστήριο. Ωστόσο, η επιλογή του φορέα πρέπει να συμφωνηθεί και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η ΗΕΔ εντάσσεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ, η οποία εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία (με την ΚΥΑ 70330/2015) και προβλέπει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της ΕΕ.

Online Dispute Resolution -  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Tο Fototapet24.gr σας ενημερώνει ότι, για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση σας μέσω των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, βάσει του Ν. 2472/1997 και των σχετικών τροποποιήσεων του και σύμφωνα με τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές: 


Μας δίνετε μόνο τα τυπικά σας στοιχεία, που αφορούν στην ομαλή ολοκλήρωση της αγοράς και παράδοσης της παραγγελίας σας και για να προσωποποιήσουμε και να βελτιώσουμε την εξυπηρέτησή σας. 


ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ: 

Προσωπικά δεδομένα: 

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα Fototapet24.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. 

Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα (Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, το e-mail σας και ένα password) μόνο όταν προχωρήσετε σε παραγγελία προϊόντων. 


ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:

Στην περίπτωση που επιθυμείτε τιμολόγιο επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@fototapet24.gr και δώστε μας το όνομα της εταιρείας, ΑΦΜ, ΔΟΥ και διεύθυνση της έδρας της. 


Συνοπτικά, ζητάμε τόσες μόνο πληροφορίες όσες μας χρειάζονται ώστε να απολαύσετε μια ξεχωριστή αγοραστική εμπειρία: συνεπή παράδοση των προϊόντων που παραγγείλατε, ασφαλή πληρωμή της παραγγελίας σας και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση βασισμένη στις ανάγκες και προτιμήσεις σας. 


Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από τις επισκέψεις και αγορές σας στο Fototapet24.gr. 

Για να μπορούν να προσφέρουν προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης, τα λεγόμενα cookies. Τα cookies χωρίζονται σε μόνιμα και session: τα μόνιμα cookies παραμένουν στο σκληρό σας δίσκο και αφού τελειώσετε την επίσκεψή σας, μνημονεύοντας μια μεγάλη γκάμα στοιχείων τα οποία χρησιμοποιούνται για την επόμενη επίσκεψη. 


Τα session cookies χρησιμοποιούνται μόνο για να αναγνωρίσουν ότι μπαίνετε στο site, ώστε να μη χρειάζεται να σας ζητείτε password σε όλες τις σελίδες που περιλαμβάνουν συναλλαγή στοιχείων. Αυτά σβήνονται αμέσως αφού φύγετε από το site. Το Fototapet24.gr χρησιμοποιεί session cookies: για να μη σας ζητάμε συνεχώς password όταν επισκέπτεστε τις διάφορες σελίδες μας, θα πρέπει να σας αναγνωρίζουμε όταν εισέρχεστε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. 


Πως διαχειριζόμαστε τα στοιχεία και τις πληροφορίες που μας έχετε εμπιστευτεί;

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που μας έχετε εμπιστευτεί για να σας προσφέρουμε μια ξεχωριστή αγοραστική εμπειρία, με τους ακόλουθους τρόπους: 

Για να γίνετε μέλος στο Fototapet24.gr (Ως μέλος έχετε πρόσβαση σε παλαιές και τωρινές παραγγελίες σας. Επίσης να λαμβάνετε ενημερώσεις σε κατηγορίες του ενδιαφέροντός σας. 

Για να παραδίδουμε στο χώρο σας παραγγελίες που έχετε προμηθευτεί online. 

Για να μπορείτε να επιβεβαιώνετε τις παραγγελίες σας. 

Για να μπορούμε να απαντήσουμε σε πιθανές ερωτήσεις και έρευνες σας στο τμήμα customer service. 

Για να σας στέλνουμε ειδικές προσφορές και ενημερώσεις νέων προϊόντων. 


Σε καμία περίπτωση δεν διακινούμε προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους (άρθρο 11 ν. 2472/1997) 

Σε καμία περίπτωση δεν πουλάμε ή ενοικιάζουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το Fototapet24.gr για να βελτιώνουμε συνεχώς την εξυπηρέτησή σας. Αν μελλοντικά δούμε ότι το να μοιραστούμε κάποια στοιχεία σας με κάποιο τρίτο μπορεί να ωφελήσει σημαντικά τις αγορές σας, θα γίνει μόνο μετά από δική σας έγκριση. 

Εξαίρεση στη δέσμευση αυτή είναι η περίπτωση που οι συγκεκριμένες πληροφορίες ζητηθούν με δικαστική απόφαση από όργανα του Νόμου. 


Πως μπορείτε να ελέγχετε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων;

Πηγαίνοντας στο "Ο λογαριασμός μου" και μετά στο "Προσωπικά στοιχεία μέλους" μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχετε εμπιστευτεί (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 12 ν. 2472/1997), μπορείτε να κάνετε αλλαγές στα στοιχεία σας ή ακόμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους και γενικά να προβάλλεται οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης άρθρο 13 ν. 2472/1997). 


Τέλος, προσωπική ασφάλεια αποτελεί το password που δίνετε όταν γίνεστε μέλος του Fototapet24.gr. Για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δωθεί το email του χρήστη και το password. Για αυτό το λόγο, πρέπει να φυλάγονται καλά αυτά τα στοιχεία για να μην κινδυνεύσουν να πέσουν σε χέρια τρίτων. 


Skroutz Analytics

Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του Skroutz.gr, την οποία μπορείτε να βρείτε στο https://www.skroutz.gr/privacy.


----

Προσωπικά Στοιχεία

Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας μπορεί να χρειαστεί να δώσετε πληροφορίες και προσωπικά στοιχεία στο μέτρο που αυτό απαιτείται για την σωστή λειτουργία και ανάπτυξή της. Τα στοιχεία αυτά διέπονται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», που είναι συμμορφωμένη με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR) και για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε παρακάτω. Οι χρήστες διατηρούν το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην επεξεργασία, σύμφωνα με το νέο ΓΚΠΔ και την κείμενη νομοθεσία. Σε διαφορετική περίπτωση συναινούν και αποδέχονται την επεξεργασία και δηλώνουν ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχουν είναι αληθή και ακριβή. Οι όροι Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Πολιτική Απορρήτου, Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπου αυτοί αναφέρονται παρακάτω, απηχούν ταυτόσημες έννοιες.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Σκοπός συλλογής στοιχείων - Διαδικασία

H «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λειτουργεί την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες της. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ζητά συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την ολοκλήρωση και διεκπεραίωση της παραγγελίας τους, την έκδοση παραστατικών πώλησης, την επικοινωνία με το κατάστημα ή τη δυνατότητα απάντησης σε ερωτήματα & απορίες ή άλλες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για το σκοπό αυτό. Κατά τη διαδικασία, η οποία είναι σε όλα της τα στάδια διαφανής, σαφής και κατανοητή, οι πελάτες καλούνται να συναινέσουν στην απόδοση των στοιχείων που τους αφορούν. 

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» - (Πλήρης τίτλος και φορολογικά στοιχεία, τηλ. έδρας της εταιρείας)


Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατά την επίσκεψη στο ηλεκτρονικό κατάστημα της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»

 

Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν, πληροφορίες όπως το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας, συλλέγονται αυτόματα, για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης, στατιστικούς ή και τεχνικούς λόγους, στοιχεία όπως, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, η διεύθυνση IP του επισκέπτη ή πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που είδε.

 

 

Η συλλογή και επεξεργασία τέτοιων προσωπικών δεδομένων γίνεται κατά την επίσκεψη, την εγγραφή, τη σύνδεση σε υπάρχοντα λογαριασμό ή την παραγγελία προϊόντων στην ιστοσελίδα της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ». Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και την παρούσα πολιτική απορρήτου και αναλόγως της περίπτωσης με τη συγκατάθεσή του επισκέπτη, πελάτη, εγγεγραμμένου χρήστη.

 

Ο επισκέπτης διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής ή διόρθωσης εσφαλμένων προσωπικών δεδομένων, το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη) καθώς και το δικαίωμα λήψης αντιγράφου προσωπικών δεδομένων. Ο επισκέπτης, αν είναι εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματα του με τη σύνδεσή στο λογαριασμό πελάτη και την άμεση επεξεργασία τους ή και να διαγράψει τον λογαριασμό του εντελώς. Αυτοματοποιημένο αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που έχει στην κατοχή της η "ΕΤΑΙΡΕΙΑ" sales@fototapet24.gr. Τα δεδομένα που πρέπει να αποθηκευθούν λόγω νομικών, θεσμικών ή συμβατικών υποχρεώσεων για τη διατήρηση εμπορικών εγγράφων θα παραμένουν σε ασφαλές περιβάλλον καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια που απαιτείται από τη νομοθεσία.

 

Αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter)

 

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συλλέγει και επεξεργάζεται διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address) που παρέχουν αυτοβούλως οι χρήστες αφού έχουν προηγουμένως αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας.


Για την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων χρησιμοποιούμε μόνο τα στοιχεία που μας έχετε δηλώσει, δηλαδή το email  και το όνομα σας, αν το έχετε καταχωρήσει. Επίσης διατηρούμε και την IP διεύθυνσή σας. Όλες οι διαδικασίες είναι σύμφωνες με τον νέο ΓΚΠΔ της ΕΕ και τα αρχεία σας προστατεύονται σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζουμε.


Σκοπός της επεξεργασίας είναι, αποκλειστικά, η αποστολή στους χρήστες ενημερωτικών δελτίων, προσφορών κλπ της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ». H «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά έως ότου ο χρήστης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί πλέον την αποστολή ενημερωτικών δελτίων και ζητήσει τη διαγραφή του από τη σχετική λίστα, μέσω email προς την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή ακολουθήσει την αυτοματοποιημένη διαδικασία sales@fototapet24.gr.

 

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα των επισκεπτών μπορεί να διαβιβαστούν σε συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών προώθησης ή άλλων σχετικών με τους σκοπούς της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» υπηρεσιών. Οι συνεργαζόμενες εταιρείες έχουν επιλεγεί προσεκτικά και δεσμεύονται απέναντι στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με σχετική σύμβαση που αφορά και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, υπόκεινται στην σχετική  νομοθεσία της ΕΕ και παρέχουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. Ο επισκέπτης διατηρεί το δικαίωμα εναντίωσης ή διαγραφής από τέτοιες ενέργειες ανά πάσα στιγμή.

 

Επίσης τα δεδομένα μπορεί να διαβιβαστούν στις επίσημες αρχές, αν υπάρχει νομική υποχρέωση ή εντολή δικαστηρίου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η  «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει το δικαίωμα να το πράξει, για τη δίωξη των ποινικών αδικημάτων ή για την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων και των απαιτήσεών της.

 

Δεδομένα διαβιβάζονται και σε τρίτους για την ορθή εκτέλεση των συμβάσεων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

Για την παράδοση αγαθών σε μεταφορικές εταιρείες και σε εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ορίζεται με την τοποθέτηση της παραγγελίας.

Για την πληρωμή των αγαθών σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (πχ PayPal) ή τραπεζικών ιδρυμάτων, που καθορίζονται κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας. 

 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πληρωμής, δεν καταγράφονται, ούτε αποθηκεύονται οι πληροφορίες πληρωμής κατά τη συναλλαγή αυτή, όπως αριθμοί πιστωτικών καρτών ή λοιπά τραπεζικά ή άλλα στοιχεία. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται απευθείας στον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών αποκλειστικά.

 

Ασφάλεια δεδομένων

 Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων είναι μια υψηλή προτεραιότητα για την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Τα δεδομένα των επισκεπτών που αποθηκεύονται προστατεύονται μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτελεσματική πρόληψη απώλειας ή κακής χρήσης από τρίτους. Οι αρμόδιοι επεξεργασίας επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα και  δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα δεδομένα μεταδίδονται σε κρυπτογραφημένη μορφή. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία των δεδομένων, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόζονται στα αντίστοιχα επικρατούντα πρότυπα της τεχνολογίας.

 

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένης της περιήγησης καθώς και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών παρέχονται από αυτόν (web caching κλπ), προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των εδώ περιγραφόμενων Όρων Χρήσης.